Samtal

Stödjande samtal

Svåra perioder kan drabba oss alla någon gång i livet. Det kan handla om separationer, livskriser eller förluster av olika slag liksom sjukdom och sorg. Att tala om sina tankar och känslor med en annan människa är en väg till hälsa och läkning oavsett om det har hänt nyligen eller för länge sedan.

De händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser. Samtalsbehandlingen kan hjälpa dig att göra upplevelserna mer begripliga och att ge ökad förståelse för dina egna reaktioner.

Psykoterapi

Relationell dynamisk psykoterapi

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi har sin grund i affektterori (att förstå känslornas funktion och läkande kraft) och modern utvecklingspsykologi, baserad på spädbarnsforskning och anknytningsteori. En grundläggande tanke i den psykodynamiska psykoterapin är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med terapin är att uppnå symtomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symtomet. Relationen som utvecklas mellan terapeut och patient ger en unik möjlighet att undersöka det  samspel som uppstår i terapirummet vilken har betydelse för utveckling och effekt i terapin.

Kognitiv terapi/KBT

Utgår från att kartlägga sambandet mellan tankar känslor och handlingar. Vi människor tolkar verkligheten utifrån vår livshistoria och utvecklar grundantagande om oss själva och andra och detta styr hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Ibland fastnar vi i negativa tankemönster och i den kognitiva terapin arbetar vi med att förändra negativa tankemönster till mer ändamålsenliga sätt att tänka och hantera olika situationer. KBT är ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika. De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuter väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med. I KBT finns metoder som t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Acceptance and committment therapy (ACT),  (Källa samrådsforum).

Klinisk hypnos i psykoterapi

Klinisk(behandlande) hypnos kan användas som komplement i psykoterapi för att förstärka behandlingseffekten. I hypnos underlättas förändring av invanda tankemönster och självbilder. Det är ett tryggt och skonsamt sätt att möta svåra känslor. Hypnos kännetecknas av kroppslig avslappning, fokuserad uppmärksamhet och arbete med inre goda och trygga bilder. Terapeuten hjälper patienten till detta tillstånd, dock är all hypnos självhypnos. Vill du veta mer om klinisk hypnos, gå in här

Jag arbetar utifrån ett relationellt och integrativt förhållningssätt utifrån patientens symtombild och behov. Vill du veta mer om olika terapiformer gå in på Samrådsforum

Utbildningsterapi/egenterapi

Utbildar du dig till psykoterapeut steg 1 eller steg 2 är du välkommen för utbildningsterapi.