Psykoterapi

Kris och stödsamtal


Svåra perioder kan drabba oss alla någon gång i livet. Det kan handla om separationer, livskriser eller förluster av olika slag liksom sjukdom och sorg. Att tala om sina tankar och känslor med en annan människa är en väg till hälsa och läkning oavsett om det har hänt nyligen eller för länge sedan.


De händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser. Samtalsbehandlingen kan hjälpa dig att göra upplevelserna mer begripliga och att ge ökad förståelse för dina egna reaktioner.


Foto: Thomas Andersson /N


Psykoterapi


Relationell dynamisk psykoterapi

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi och har sin grund i affektterori (att förstå känslornas funktion och läkande kraft) och modern utvecklingspsykologi baserad på spädbarnsforskning och anknytningsteori. En grundläggande tanke i den psykodynamiska psykoterapin är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med terapin är att uppnå symtomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symtomet. Relationen som utvecklas mellan terapeut och patient ger en unik möjlighet att undersöka det samspel som uppstår i terapirummet vilken har betydelse för utveckling och terapieffekt.


Affektfokuserad psykodynamsik terapi

Våra grundläggande känslor styr vår uppmärksamhet och berättar om vad som är viktigt och hjälper oss att kommunisera med andra. Hur vi hanterar våra känslor beror till stor del på vilka relationella erfareheter vi har med oss. I en affektfokuserad terapi ges möjlghet att närma sig sina känslor och behov och se och släppa försvar som inte är funktionella. Då kan dessa ersättas med ett mer fungerande sätt att balansera känslor och ångest


Kognitiv terapi/KBT

Utgår från att kartlägga sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Vi människor tolkar verkligheten utifrån vår livshistoria och utvecklar grundantagande om oss själva och andra och detta styr hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Ibland fastnar vi i negativa tankemönster och i den kognitiva terapin arbetar vi med att förändra negativa tankemönster till mer ändamålsenliga sätt att tänka och hantera olika situationer. KBT är ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika. De olika delarna under paraplyet kompletterar, snarare än konkurrerar, med varandra. Terapeuter väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med. I KBT finns metoder som t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Acceptance and committment therapy (ACT), (Källa samrådsforum).


Klinisk hypnos i psykoterapi


Hypnos kan användas i psykoterapi för att förstärka behandlingseffekten. Det innebär att terapeuten hjälper klienten att försätta sig i ett vilsamt tillstånd med avslappning och fokuserad uppmärksamhet, all hypnos är självhypnos. Det är ett tryggt och skonsamt sätt att möta sina känslor och att aktivera kroppens eget "lung och rosystem ". I hypnos underlättas förändring av invanda tankemönster, självbilder och beteenden. Hypnos används med framgång i arbete med trauma och stressrelaterade besvär. För att arbeta med klinisk hypnos i behandlingsarbete kräver socialstyrelsen legitimationsgrundande vårdutbildning.Vill du veta mer om klinisk hypnos, klicka på bilden.


Utbildningsterapi/egenterapi


Utbildar du dig till psykoterapeut (steg 1 och steg 2) är du välkommen för utbildningsterapi.Jag arbetar utifrån ett relationellt och integrativt förhållningssätt utifrån patientens symtombild och behov. Vill du veta mer om olika terapiformer gå in på Samrådsforum