Psykoterapi

Kris och stödsamtal


Svåra perioder kan drabba oss alla någon gång i livet. Det kan handla om separationer, livskriser eller förluster av olika slag liksom sjukdom och sorg. Att tala om sina tankar och känslor med en annan människa är en väg till hälsa och läkning oavsett om det har hänt nyligen eller för länge sedan.


De händer ibland att vi behöver professionell hjälp att våga närma oss våra känslor vid svåra upplevelser. Samtalsbehandlingen kan hjälpa dig att göra upplevelserna mer begripliga och att ge ökad förståelse för dina egna reaktioner.


Foto: Thomas Andersson /N

Relationell dynamisk psykoterapi


En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i en relation. Att skapa varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening och är nödvändigt för vår överlevnad. Evidensbaserad psykodynamisk psykoterapi och har sin grund i affektterori (att förstå känslornas funktion och läkande kraft) och modern utvecklingspsykologi baserad på spädbarnsforskning och anknytningsteori. En grundläggande tanke i den psykodynamiska psykoterapin är att psykiska symtom som ångest och depression uppkommer då människor inte finner fungerande sätt att hantera sina känslor eller relationer till andra. Även om ett viktigt syfte med terapin är att uppnå symtomfrihet kommer terapin därför inte att ensidigt fokusera på symtomet. Relationen som utvecklas mellan terapeut och patient ger en unik möjlighet att undersöka det samspel som uppstår i terapirummet vilken har betydelse för utveckling och terapieffekt.


Affektfokuserad psykodynamsik terapi


Våra medfödda grundkänslor styr vår uppmärksamhet och berättar om våra behov. De hjälper oss att samspela och kommunisera med andra. Hur vi hanterar våra känslor beror till stor del på vilka relationella erfareheter vi har. I en affektfokuserad terapi ges möjlghet att närma sig sina känslor och behov och se och släppa försvar som inte är funktionella i nuvarande sammanhang. En god terapi resulterar i ett mer fungerande sätt att balansera sina känslor och behov.Kognitiv terapi/KBT


Utgår från att kartlägga sambandet mellan tankar, känslor och beteenden. Vi människor tolkar verkligheten utifrån vår livshistoria och utvecklar grundantagande om oss själva och andra och detta styr hur vi uppfattar oss själva och vår omvärld. Ibland fastnar vi i negativa tankemönster och i den kognitiva terapin arbetar vi med att förändra negativa tankemönster till mer ändamålsenliga sätt att tänka och hantera olika situationer. KBT är ett paraplybegrepp för en uppsättning teorier och tekniker baserade på inlärningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi där betoningen kan läggas olika.Terapeuter väljer och integrerar arbetssätt utifrån patientens problem och de delar under paraplyet som de är förtrogna med. I KBT finns metoder som t ex Beteendeterapi, Kognitiv terapi, Mindfulness-baserad kognitiv terapi, Acceptance and committment therapy (ACT) och Compassionfokuserad terapi (CFT).


Foto: Thomas Andersson /N


Utbildningsterapi/egenterapi

Utbildar du dig till psykoterapeut (steg 1 eller steg 2) eller psykolog är du välkommen för utbildningsterapi.


Jag arbetar utifrån ett relationellt och integrativt förhållningssätt utifrån patientens symtombild och behov. Vill du veta mer om olika terapiformer gå in på Samrådsforum